Home Genetic Improvement About PIC Health Contact Us
การจัดการดูแลสุกรพีไอซี
โปรแกรมการผลิตแม่พันธุ์พีไอซี
ประสิทธิภาพสุกรพีไอซีในเมืองไทย
ประสิทธิภาพสุกรขุนพีไอซีในเมืองไทย
ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี
พีไอซี คือใคร ?
การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี
สุกรสายพันธุ์พีไอซี
เทคโนโลยีของพีไอซี
สถานที่ติดต่อ :
 

ประสิทธิภาพสุกรขุนพีไอซีในเมืองไทย


ศักยภาพพันธุกรรมสุกรขุนของ พีไอซี ปี 2552

 

รายการ เลี้ยงแบบ 2 Site เลี้ยงแบบ 3 Site เลี้ยงแบบ 3 Site
จำนวนรับเข้า (ตัว) 6,649 9,336 29,975
จำนวนขายออก (ตัว) 6,260 9,192 28,811
% การสูญเสีย 5.85 1.54 3.88
น้ำหนักรับเข้า (กก.) 7.40 (24 วัน) 21.05 (8 สัปดาห์) 25.70 (9 สัปดาห์)
น้ำหนักจับออก (กก.) 106.60 96.70 95.80
จำนวนวันที่เลี้ยง 125 93 87
ADG. 794 809 781
FCR. 2.37 2.58 2.40
อายุที่จับขายตั้งแต่เกิด (วัน) 150 149 150