Home Genetic Improvement About PIC Health Contact Us
การจัดการดูแลสุกรพีไอซี
โปรแกรมการผลิตแม่พันธุ์พีไอซี
ประสิทธิภาพสุกรพีไอซีในเมืองไทย
ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี
พีไอซี คือใคร ?
การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี
สุกรสายพันธุ์พีไอซี
เทคโนโลยีของพีไอซี
สถานที่ติดต่อ :
 

พีไอซี คือใคร ?


ประวัติของพีไอซี

 

       พีไอซี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2505 โดยผู้ผลิตสุกรชาวอังกฤษ 6 คน ที่ไม่พอใจกับคุณภาพและสุขภาพพันธุ์สุกรที่มีอยู่ โดยผู้ผสมพันธุ์แท้จะเน้นรูปร่างภายนอกมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค พวกเขาเริ่มปรับปรุงพันธุโดยนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้กับการผสมพันธุ์สุกร โดยมุ่งเน้นปัจจัย 3 ประการ คือ

      1. ประสิทธิภาพด้านการสืบพันธุ์      2. การเจริญเติบโต       3. มูลค่าของสินค้า

       การผสมพันธุ์สุกร จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานสุขภาพที่สูงที่สุด สุกรพันธุ์ใหม่นี้ได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ลูกดก โตเร็ว และแข็งแรง ลูกสุกรมีชีวิตสูง รอบการผลิตดีขึ้น อัตราการแลกเนื้อและประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดีเยี่ยม และคุณภาพซากดี เกษตรกรสามารถทำกำไรได้มากขึ้นจากสุกรพันธุ์ใหม่นี้ และเกษตรกรรายอื่น ๆ ขอร้องให้พวกเขาแนะนำสุกรพันธุ์ใหม่และเทคนิคการจัดการ ดังนั้นจึงได้กำเนิด พีไอซี ขึ้นมา

 

พีไอซี ณ ปัจจุบัน

 

       ปัจจุบัน พีไอซี เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านพันธุ์สุกร และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสาขาอยู่มากกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก และทำการจัดจำหน่ายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไปมากกว่าบริษัทฯ พันธุ์สุกรอื่น ๆ โดยพีไอซี ได้ใช้เทคนิคที่ก้าวหน้าในการคัดเลือกพันธุกรรมที่ให้แต่ละสายพันธุ์ของพีไอซี ถูกผสมขึ้นมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นและส่งเสริมมูลค่าสายพันธุ์และคุณภาพเนื้อ โดยจะเน้นในสิ่งต่อไปนี้

       ลูกดก อัตราการเจริญเติบโตดี ประสิทธิภาพการกินอาหาร (เพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ผลิต) เปอร์เซ็นต์ของอัตราเนื้อแดง (เพื่อปรับปรุงรายได้ของผู้ผลิต และแปรรูปให้ดีขึ้น) คุณภาพของเนื้อ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับ

       1. วงจรของผลิตภัณฑ์                                               2. กระบวนการแปรรูปเนื้อสุกร    

       3. รสชาดดีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค       4. เพื่อส่วนแบ่งตลาดกับแหล่งโปรตีนอื่น ๆ

 

อนาคตของพีไอซี

 

        ในปี 2545 เป็นปีที่ 40 ของพีไอซี ที่ได้จัดส่งพันธุกรรมที่ดีให้แก่ผู้ผลิตทั่วโลก และพีไอซียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการหาสิ่งใหม่ๆ และกำลังจะก้าวไปสู่การพัฒนาพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยได้มีการจัดการเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ผู้บริโภคได้รับเนื้อสุกรที่มีคุณภาพดีที่สุด