Home Genetic Improvement About PIC Health Contact Us
การจัดการดูแลสุกรพีไอซี
โปรแกรมการผลิตแม่พันธุ์พีไอซี
ประสิทธิภาพสุกรพีไอซีในเมืองไทย
ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี
พีไอซี คือใคร ?
การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี
การตรวจสอบด้านสุขภาพภายในองค์กรพีไอซี
โปรแกรมสุขภาพพีไอซี และทิศทางในอนาคต
PIC Global Resources
การบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ
สุกรสายพันธุ์พีไอซี
เทคโนโลยีของพีไอซี
สถานที่ติดต่อ :
 

การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี


บทบาทของพีไอซีต่อด้านสุขภาพสัตว์

 

           โปรแกรมด้านสุขภาพสัตว์ของ พีไอซี จัดทำขึ้นเพื่อส่งมอบพันธุกรรมที่ปลอดโรคให้กับลูกค้า โดย พีไอซี เป็นแหล่งผลิตสุกรพ่อแม่พันธุ์ น้ำเชื้อ และตัวอ่อน ที่ปราศจากโรคที่สำคัญที่กระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของฟาร์มลูกค้า ( เช่น โรค PRRS เป็นต้น)  พีไอซี ได้จัดตั้งโปรแกรมการเฝ้าระวังโรคอันเป็นหัวใจของการประกันสุขภาพของการส่งมอบพันธุกรรมปลอดโรคอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ พีไอซี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่บรรลุเป้าหมายการประกันสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

            พีไอซี ได้ร่วมมือกับศูนย์สัตวแพทย์ชั้นเยี่ยมทั่วโลก และส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง  พีไอซี ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะนำพาและสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้า ว่าได้ใช้สายพันธุ์สุกร พีไอซี อย่างเต็มศักยภาพการผลิต

 

โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขภาพของพีไอซี 

 

             โปรแกรมด้านสุขภาพของพีไอซี ได้เริ่มตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2505 หรือเมื่อมากกว่า 40 ปี มาแล้ว หลักการโปรแกรมสุขภาพของพีไอซี สามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ ๆ ดังนี้ 

 

1. จัดตั้งฝูงสุกรพันธุ์ที่มีมาตรฐานสถานะภาพสุขภาพขั้นสูง 

     ฝูงสุกรพีไอซีทั้งหมดอยู่ภายใต้ความควบคุมของโปรแกรมสุขภาพของพีไอซี โดยวางระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อสุขภาพสุกรสูงสุด 

 

2. ป้องกันฝูงสุกรลูกค้าจากการนำเชื้อโรคสู่ฟาร์ม 

 

     ฝูงผลิตสุกรพีไอซีทั้งหมด จะถูกตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพโดยองค์กร หน่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์ที่ได้รับความไว้วางใจของอุตรสาหกรรมการผลิตสุกรอย่างเข้มงวด 

 

3. จัดทำระบบเฝ้าระวังโรคและบ่งชี้สถานการณ์โรคในพื้นที่ 

     ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพจะไม่สมบูรณ์ หากการตรวจสอบเชื้อโรคตั้งแต่แรกเริ่มติดเชื้อเข้าฝูงเป็นลำดับต้นๆ ลำดับความสำคัญนี้เป็นการลดความเสี่ยงที่โรคจะระบาดไปสู่ฟาร์มลูกค้า  ฝูงสุกรพีไอซีทั้งหมดมีระบบตรวจสอบสภาวะของโรค ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และขั้นตอนการปฎิบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ เกือบทุกประเทศ  

 เครื่องมือการเฝ้าระวังโรคประกอบด้วยการตรวจสอบอาการทางคลินิกโดยทีมงานฟาร์มและนายสัตวแพทย์อิสระ  การผ่าซากตรวจสอบรอยโรค การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจสอบที่โรงฆ่า 

 4. จัดทำระบบสัญญานเตือนภัยในพื้นที่ 

      ในกรณีเกิดปัญหาการติดเชื้อโรคที่สำคัญเข้ามาในระบบที่ควบคุม  พีไอซี จัดให้มีกลไกขั้นตอนในพื้นที่แจ้งเหตุดังกล่าวทันที และตอบสนองการป้องกันโรคไม่ให้ติดเข้าฝูงเครือข่ายพีไอซี หรือติดเข้าฝูงลูกค้า