Home Genetic Improvement About PIC Health Contact Us
การจัดการดูแลสุกรพีไอซี
โปรแกรมการผลิตแม่พันธุ์พีไอซี
ประสิทธิภาพสุกรพีไอซีในเมืองไทย
ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี
พีไอซี คือใคร ?
การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี
สุกรสายพันธุ์พีไอซี
พ่อพันธุ์ผลิตสุกรขุน PIC 337
พ่อพันธุ์ผลิตสุกรขุน PIC 399
พ่อพันธุ์ผลิตสุกรขุน PIC 408
พ่อพันธุ์ระดับปู่ย่าพันธุ์ GP1075
แม่พันธุ์สุกรขุน Camborough 22
แม่พันธุ์ระดับปู่ย่าพันธุ์ GP1050
แม่พันธุ์สุกรขุน Camborough 24
พ่อพันธุ์ระดับปู่ย่าพันธุ์ GP1035
เทคโนโลยีของพีไอซี
สถานที่ติดต่อ :
 

สุกรสายพันธุ์พีไอซี


สายพันธุ์สุกรพีไอซีในประเทศไทย

 

สุกรสายพันธุ์พีไอซี เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาให้ตรงและครบถ้วนกับความต้องการของตลาดของเมืองไทย

 

สายแม่ ประกอบด้วย

 

แม่ GP 1050  X พ่อ GP 1075 เพื่อผลิตแม่พันธุ์ Camborought 22 หรือ C-22

 

แม่ GP 1050  X พ่อ GP 1035 เพื่อผลิตแม่พันธุ์ Camborought 22 หรือ C-24

 

แม่ Camborought 22

 

แม่ Camborought 24

 

สายพ่อ ประกอบด้วย

 

พ่อพันธุ์  PIC 337  - ให้ลูกสุกรขุนที่โตเร็วที่สุด เหมาะสำหรับผลิตสุกรขุนขาย ที่น้ำหนัก 110 - 120 กิโลกรัม

 

พ่อพันธุ์  PIC 399  - ให้ลูกสุกรขุนโตสม่ำเสมอ หุ่นสวย เหมาะสำหรับผลิตสุกรขุนขาย ที่น้ำหนัก 105 - 110 กิโลกรัม

 

พ่อพันธุ์  PIC 408 - ให้ลูกสุกรขุนที่โตต่อเนื่อง เนื้อแดงมาก เหมาะสำหรับผลิตสุกรขุนขาย ที่น้ำหนัก 100 - 105

 

กิโลกรัม