Home Genetic Improvement About PIC Health Contact Us
การจัดการดูแลสุกรพีไอซี
โปรแกรมการผลิตแม่พันธุ์พีไอซี
ประสิทธิภาพสุกรพีไอซีในเมืองไทย
ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี
พีไอซี คือใคร ?
การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี
สุกรสายพันธุ์พีไอซี
เทคโนโลยีของพีไอซี
ค่าประมาณการทางพันธุกรรม
PICTraq คือ ?
สถานที่ติดต่อ :
 

เทคโนโลยีของพีไอซี


ฐานแฟ้มข้อมูลจากทั่วโลก เป็นสิ่งจำเป็นต่อการศึกษาถึงความต้องการของตลาดในแต่ละแหล่ง

 

            โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ของพีไอซี ปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์ได้จากสายพันธุ์ต่าง ๆ แล้ว 17 สายพันธุ์ทั่วโลก ประสิทธิภาพแต่ละสายพันธุ์เหล่านั้น ได้ประมวลผลจากฐานข้อมูลที่ได้จากความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมหลาย ๆ แหล่งทั่วโลก ฐานข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดนี้เป็นของบริษัท Genus International ซึ่งใช้ PICTraq เป็นโปรแกรมในการเก็บข้อมูล

 

             สายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้ง 17 สายพันธุ์นี้ พีไอซีได้จัดเตรียมและพร้อมที่จะสนับสนุน โดยยึดพื้นฐานความต้องการของผู้ผลิต และผู้บริโภคเนื้อสุกรในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก นอกจากนี้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ยังปรับปรุงให้เหมาะสมกับการพัฒนาและการเพิ่มจำนวนของลูกค้าเรา ที่มุ่งค้นหาความแตกต่างเพิ่มขึ้นจากบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพเนื้อของสุกรเหล่านั้น ความตั้งใจนี้ต้องคำนึงถึงหลักที่สำคัญคือการกระจายพันธุกรรมที่ดีและลดพันธุกรรมที่ล้าหลังออกไป ตลอดจนลูกค้ามีการยอมรับและเข้าใจถึงค่าตอบแทนที่ได้จากพันธุกรรมที่เร็วกว่าและดีกว่าในกิจการทางธุรกิจของลูกค้า

 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

 

              การใช้เทคโนโลยีด้าน DNA ร่วมกับการวัดประมาณค่าในเชิงพันธุกรรมดั้งเดิมนั้นได้มาจาก MAS หรือ Marker (การทำเครื่องหมาย) Assisted (การช่วยเหลือ) Selection (การคัดเลือก) MAS ซึ่งช่วยสนับสนุนและเพิ่มความแม่นยำในการประมาณค่าทางพันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์สำหรับคุณลักษณะพิเศษที่มีราคาสูงหรือยากในการวัดค่า เช่น คุณภาพเนื้อ และสุขภาพสัตว์

 

             สิ่งเพิ่มเติมที่ได้จาก โปรแกรม MAS ที่ใช้ในปัจจุบันนั้นต้องอาศัยประสบการณ์และข้อมูลด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสม กับการพัฒนาด้านพันธุกรรม ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของด้านเทคโนโลยีนี้ คือ พีไอซี ที่จะดำรงไว้ซึ่งพันธุกรรมที่หลากหลายภายในเครือข่ายของสายพันธุ์ และรวบรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อประสิทธิภาพผลผลิตของการผสมข้ามสายพันธุ์ในฟาร์มของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจ ใช้ในการตัดสินใจในการใช้สายพันธุ์ เทคโนโลยีนี้คือจุดสำคัญทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้าในห่วงโซ่การผลิตสุกร